Refund and Returns Policy นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

บริษัทฯ มีนโยบายรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้

– สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกับที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ
– ลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (กรุงเทพ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี) จะดำเนินการเปลี่ยนคืนสินค้าที่ถูกต้องภายใน 5 วันทำการ โดยลูกค้าเป็นคนรับผิดชอบค่าบริการในการจัดส่งสินค้าคืน
– ลูกค้าต่างจังหวัด

  1. กรณีสินค้าชำรุดจากการจัดส่ง กรุณาส่งสินค้าคืนผ่านทางขนส่งที่บริษัทฯจะเป็นผู้กำหนด โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น
  2. กรณีเปลี่ยนสินค้าจากสาเหตุอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น แต่บริษัทฯยินดีบริการจัดส่งสินค้าใหม่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

– กรณีสินค้ามีปัญหาจากการผลิต บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของผู้ผลิต โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดในใบรับประกัน
– สินค้าสั่งซื้อพิเศษหรือสินค้าสั่งผลิต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเป็นผู้ชี้ขาดในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

กรณีคืนเงินจากการคืนสินค้า หลังจากบริษัทฯ ได้รับสินค้าคืน และตรวจสภาพสินค้าว่าอยู่ในเงื่อนไขการคืนสินค้า
– สำหรับลูกค้าที่ชำระด้วย เงินสด (โอนเงิน/ Cash on Deliver) จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 วันทำการ
– สำหรับลูกค้าที่ชำระผ่าน บัตรเดบิต/ บัตรเครดิต ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 10-15 วันทำการ (ยอดเงินจะแสดงในรอบบัญชีถัดไป) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

การยกเลิกคำสั่งซื้อ เปลี่ยนหรือคืนสินค้ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนก Call Center
Tel : 02 968 3311 หรือ 098 101 0500 หรือ Emil : info@filtersupply.co.th หรือ Line ID : @filtersupply